لیست خبرها

فرش عظيم زاده در رسانه ها

۱۹ مرداد ۱۳۹۸
فرش عظيم زاده در رسانه ها

   

http://zaman-news.ir/news.php?12717

 

http://www.eghtesademeli.com/?p=24234

 

http://iraneconomist.com/fa/news/314923/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

https://tirdadnews.ir/fa/news/1093/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

 

http://bankemardom.ir/1398/05/12/132910/

 

http://tehraneconomy.ir/161944/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85/

 

http://www.pana.ir/news/944127

 

https://www.isna.ir/news/98051306335/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/450305/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

 

http://payamefori.ir/43875/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3558308-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3558308-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

 

 

 

چاپ این صفحه