لیست خبرها

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

۲۶ دي ۱۳۹۶
سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

 

 

 

 

چاپ این صفحه